Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Wydzial Gier MZPN informuje, że 23 maja br. Zarząd PZPN przyjął Uchwałę nr V/88 w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników, a która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z przyjętymi zasadami:
1. Ekwiwalent będzie przysługiwać za okres szkolenia pomiędzy rokiem, w którym zawodnik ukoczył 12., a rokiem w 
którym ukończył 21. rok życia;
2. Ekwiwalent będzie przysługiwać klubowi odstępującemu w przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika wolnego, przed zakończeniem roku w którym kończy 24. rok życia; w przypadku zawodników pomiędzy 21 a 24 rokiem życia przy obliczaniu wartości ekwiwalentu należy uwzględnić amortyzację jego kwoty. Wykorzystanie amortyzacji pozwala na zmniejszanie należnej kwoty ekwiwalentu w zależności od wieku zawodnika w chwili zmiany przynależności klubowej według poniższego schematu:
* Rok w którym zawodnik ukończył 22 rok życia – 75% ustalonego ekwiwalentu
* Rok w którym zawodnik ukończył 23 rok życia – 50% ustalonego ekwiwalentu
* Rok w którym zawodnik ukończył 24 rok i starszy – 0% ustalonego ekwiwalentu
3. Ekwiwalent nie będzie przysługiwać w przypadku zmiany przynależnosci zawodnika do klubu uczestniczącego w 
rozgrywkach klasy A lub niższych, II ligi kobiet, II ligi futsalu i klubów uczestniczących wyłącznie w rozgrywkach
juniorek (dziewcząt) dowolnej kategorii wiekowej;
4. Na wysokość ustalonego ekwiwalentu będzie mieć wpływ okres szkolenia w danym klubie, wiek zawodnika, klasa
rozgrywkowa klubu pozyskującego.

Celem zmiany uregulowań w omawianym zakresie było uproszczenie zasad wyliczania ekwiwalentu poprzez ograniczenie, do w pełni obiektywnych, przesłanek mających wpływ na jego wysokość. Powyższe umożliwi zainteresowanym klubom samodzielne dokonanie odpowiedniej kalkulacji, co znacząco przyczyni się do skróceniqa okresu oczekiwania na otrzymanie należnego ekwiwalentu.

Postanowienia Uchwały zaczną obowiązywać 1 stycznia 2019 r. i będą stosowane w odniesieniu do zawodników
zmieniających przynależnośc klubową od tego dnia.

W załączeniu przekazujemy egzemplarz Uchwały i kalkulator , dzięki któremu, po wprowadzeniu odpowiednich danych
dotyczących zawodnika, okresu szkolenia i klubu pozyskującego, automatycznie zostanie wyliczona kwota należnego
ekwiwalentu.

* Uchwała nr V/88 TUTAJ
* Kalkulator (w Excelu) do obliczenia ekwiwalentu TUTAJ