Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Prezydium Zarządu MZPN zatwierdziło podczas czwartkowego posiedzenia Aneksy do regulaminów na sezon 2018/2019 w zakresie dotyczącym orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia zawodników.

Zmiany w regulaminach III ligi (grupa IV), IV ligi i klas niższych seniorów, III i IV ligi kobiet oraz drużyn młodzieżowych dotyczą wydłużenia ważności badań lekarskich z sześciu do dwunastu miesięcy, co wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r.

Pozostałe punkty regulaminów na sezon 2018/2019 dotyczące opieki zdrowotnej pozostają bez zmian. Oznacza to, że WSZYSCY zawodnicy bez względu na wiek są obowiązani poddać się badaniom kontrolnym. W spotkaniach piłki nożnej na wszystkich szczeblach mogą zatem uczestniczyć wyłącznie zawodnicy legitymujący się aktualnie pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich.

W rundzie wiosennej sezonu 2018/2019 nie będą respektowane oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

Aneksy są dostępne na stronie MZPN w zakładce Regulaminy.

 

ANEKSY DO REGULAMINÓW MZPN NA SEZON 2018/2019

Zmiany w Aneksach na podstawie Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN, która przyjęła zmiany do Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, w zakresie dotyczącym badań lekarskich zawodników oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 lutego 2019 r. (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 395).

Regulamin Rozgrywek III ligi, grupa IV, na sezon 2018/2019

Dotyczy rozdziału

9. OPIEKA ZDROWOTNA

§ 17

2. Zawodnicy piłki nożnej są obowiązani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie dłuższych niż rocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia badań.

3. W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy legitymujący się aktualnie pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich.

Karta zdrowia lub zaświadczenie lekarskie zawodnika zawiera nazwisko i imię, datę urodzenia, Pesel, orzeczenie i winno być ostemplowane przez lekarza przeprowadzającego badania i zawierać datę badania i podpis lekarza. Badanie lekarskie jest ważne przez okres 12 miesięcy, licząc od daty badania, o ile lekarz nie zalecił wcześniejszego badania kontrolnego.

Termin ważności orzeczenia kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli orzeczenie zostało wydane 15 marca, to jest ono ważne do 15 marca następnego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono ważne do 28 lutego następnego roku do godz. 23:59,59).

Regulamin rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2018/2019

Dotyczy rozdziału

9. OPIEKA ZDROWOTNA

§ 17

2. Zawodnicy piłki nożnej są obowiązani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie dłuższych niż rocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia badań.

5. UCZESTNICY ZAWODÓW

§ 9

6. Zawodnicy wpisani do protokołu z zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie, potwierdzone w książeczce zdrowia zawodnika lub zaświadczeniu. Badanie lekarskie jest ważne przez okres 12 miesięcy, licząc od daty badania. Kapitan i kierownik drużyny odpowiadają za wpisanie do protokołu zawodów zawodników zdolnych do gry, uprawnionych przez lekarza.

Termin ważności orzeczenia kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli orzeczenie zostało wydane 15 marca, to jest ono ważne do 15 marca następnego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono ważne do 28 lutego następnego roku do godz. 23:59,59).

Regulamin Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i Młodzików Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2018/2019

Dotyczy rozdziału

10. OPIEKA ZDROWOTNA

§ 17

2. Zawodnicy piłki nożnej są obowiązani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie dłuższych niż rocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia badań.

4. Badania lekarskie powinny być przeprowadzane przez poradnie medycyny sportowej.

Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo III Ligi w piłce nożnej kobiet w sezonie 2017/2018

§ 13

2. Obowiązują karty zdrowia z aktualnymi (z ważnymi maksymalnie 12 miesięcy) badaniami przeprowadzonymi przez uprawnionego lekarza.

Regulamin rozgrywek o mistrzostwo IV ligi w piłce nożnej kobiet na sezon 2018/2019 i następne

§ 14

1. Zawodniczki wpisane do protokołu sędziowskiego z zawodów, muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Badanie lekarskie jest ważne przez okres 12 miesięcy, licząc od daty badania, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Powyższe Aneksy zostały zatwierdzone przez Prezydium Zarządu MZPN w Krakowie w dn. 21 marca 2019 r.

Prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

Ryszard Niemiec