Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Uchwała nr XII/187 z dnia 12 grudnia 2014 roku

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ekwiwalentów

dla sędziów, obserwatorów i delegatów od III ligi do niższych klas rozgrywkowych

 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

  1. Przyjmuje się nową „Tabelę ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów od III ligi do niższych klas rozgrywkowych”, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
  2. Ustala się zryczałtowane koszty przejazdu dla sędziów, obserwatorów i delegatów III ligi według Załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały.

III. Upoważnia się wojewódzkie związki piłki nożnej do ustalenia tabeli zryczałtowanych kosztów przejazdu dla sędziów, obserwatorów i delegatów piłki nożnej od IV ligi do niższych klas rozgrywkowych.

  1. Traci moc Uchwała nr 2/7 z dnia 25 stycznia 2003 roku Prezydium Zarządu PZPN z

późniejszymi zmianami.

  1. Traci moc Uchwała nr II/59 z dnia 23 stycznia 2009 roku Prezydium Zarządu PZPN z

późniejszymi zmianami.

  1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek

 

TABELA EKWIWALENTÓW

Dla sędziów, obserwatorów i delegatów od III ligi do niższych klas rozgrywkowych

ROZG.

SĘDZIA GŁÓWNY

SĘDZIA

ASYSTENT

OBSERWATOR

DELEGAT

1.

III liga

335

235

235

2.

IV liga

180

135

110

3.

Klasa Okręgowa

135

100

90

4.

Klasa „A”

100

80

65

5.

Klasa „B” i Klasa „C”

85

60

45

6.

Najwyższa wojewódzka U-19 (A1/A2)

110

90

---

7.

Ponadokręgowa U-19 (A1/A2)

85

60

---

8.

Okręgowa U-19 (A1/A2)

60

50

---

9.

Najwyższa wojewódzka U-17 (B1)

90

75

---

10.

Ponadokręgowa U-17 (B1), Ponadokręgowe U-16 (B2)

65

60

---

11.

Okręgowa U-17 (B1), Okręgowa U-16 (B2),

60

45

---

12.

Ponadokręgowe U-15 (C1) i U-14 (C2)

 

 

 

13.

Okręgowe U-15 (C1) i U-14 (C2), wszystkie U-13 (D1), U-12 (D2)

45

35

---

14.

U-11 (E1) i niższe

40/mecz

30/godz.

---

---

15.

Rozgrywki kadr międzywojewódzkich o Puchar im. Kazimierza Deyny i o Puchar im. Kazimierza Górskiego

75 zł

55 zł

55 zł

16.

Rozgrywki Kadr Wojewódzkich o Puchar im. Włodzimierza Smolarka

65 zł

50 zł

50 zł

ZAWODY SPARINGOWE KONTROLNE

17.

III liga,

85

55

---

18.

IV liga

55

45

---

19.

Pozostałe seniorskie klasy rozgrywkowe

45

35

---

20.

Zespoły młodzieżowe

45

35

---

FUTSAL

Rozgrywki

Sędzia I i II

Sędzia III

Sędzia czasowy

Obserwator PZPN

Delegat PZPN

II liga Futsalu

105 zł

70 zł

70 zł

70 zł

70 zł

 

TABELA ZRYCZAŁTOWANYCH KOSZTÓW PRZEJAZDU DLA

SĘDZIÓW, OBSERWATORÓW I DELEGATÓW III LIGI

Odległość w km*

Kwota w zł

Do 20 km

25 zł

Do 50 km

60 zł

Do 100 km

100 zł

Do 160 km

135 zł

Do 200 km

170 zł

Do 260 km

200 zł

Do 320 km

225 zł

Powyżej 320 km

260 zł

 

* - odległość między miejscem zamieszkania sędziego/obserwatora/delegata a miejscem rozgrywania zawodów, liczona najkrótszą drogą.