Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
e - mail : biuro@ozpnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001
zebranie_sprawozdawcze

Komisja ds.Licencji Sędziowskich Małopolskiego ZPN informuje wszystkich sędziów czynnych (sędziujących), że w związku z nadchodzącym sezonem piłkarskim 2017/18 zobowiązani są posiadać licencję sędziowską.

Do jej uzyskania należy:
1. złożyć czytelnie i rzetelnie wypełniony wniosek o przyznanie licencji sędziowskiej (dane muszą być zgodne z dokumentacją sędziego z macierzystego KS Podokręgu) wraz z potwierdzeniem dokonania odpowiedniej opłaty licencyjnej w swoich macierzystych KS w nieprzekraczalnych terminach:
    a) do 10 lipca 2017 r. - wszyscy sędziowie szczebla centralnego,
    b) do 31 lipca 2017 r. - pozostali sędziowie,

2. poszczególne KS prześlą niezwłocznie tą dokumentację o przyznanie licencji sędziowskich (w uporządkowanej formie – alfabetycznie nazwiskami) do biura KS Małopolskiego ZPN,

3. Sędziowie szczebla centralnego oraz sędziowie z b. KS PPN Kraków uiszczają opłatę licencyjną na konto Małopolskiego ZPN, nr 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289, zaś pozostali sędziowie – w swoich macierzystych Podokręgach,

4. Sędziowie mają obowiązek posiadania min. średniego wykształcenia, z wyjątkiem tych, którzy kontynuują to wykształcenie,

5. formularz wniosku o przyznanie licencji sędziowskiej jest do pobrania na stronie internetowej Małopolskiego ZPN w zakładce „Dokumenty”,

6. wysokość opłat licencyjnych jest podana w załączniku nr 2 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie licencji sędziowskich nr IV/74 z dnia 19.IV.2012 r. (tekst jednolity w załączeniu), każdy Sędzia wpłaca opłatę za siebie i musi posiadać osobny dowód wpłaty z dopiskiem: nazwisko i imię, sezon piłkarski – którego wpłata dotyczy, KS – którego jest członkiem oraz klasę uprawnień, 
UWAGA! Sędzia będący na więcej niż jednej liście klasyfikacyjnej (np. asystent szczebla centralnego i jednocześnie sędzia IV ligi ew. Kl. Okr., I liga Kobiet itp.) uiszcza opłatę tylko za jedną z tych klas – tę, która przewiduje wyższą kwotę.

7. każdy sędzia dołącza do dokumentacji legitymację licencji sędziowskiej do jej prolongaty na sezon 2017/18, ew. 1 zdjęcie (czytelnie podpisane na odwrocie z podaniem KS) do wyrobienia nowej,

8. ubezpieczenie od NNW będzie obowiązywać - jak w sezonie 2016/17,

9. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia upoważniającego pełnienie funkcji sędziego pn, również jak w sezonie 2016/17.


Sekretarz Komisji ds. Lic. Sędz. Mał. ZPN                                                  Przewodniczący Komisji ds. Lic. Sędz. Mał. ZPN
  (Stanisław HUDY, tel.: 505-085-893)                                                            (Wiesław BARTOSIK, tel.: 602-179-401)